Отговорности

В областта на застраховането на отговорности се предлагат продукти с общо приложение като „Обща гражданска отговорност”, но основната част са насочени към производствения сектор и свободните професии.Всички ние можем да бъдем отговорни и да се наложи да платим обезщетение на някой, който е претърпял нараняване или материална загуба от наше действие или бездействие или в резултат на проявена небрежност от наша страна. В тези случаи ние сме длъжни да компенсираме нанесените вреди. Акса Брокер предлага богато разнообразие от застраховки, осигуряващи покритие за Вашата отговорност в качеството Ви на производител или търговец, работодател, наемател или специалист, упражняващ определена професия.Като част от тях са задължителни.

 

ЗАСТРАХОВКА “ОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“

Застрахователна защита за физически и юридически лица. Покритие на рискове за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица при или по повод осъществяване на дейността на Застрахования, включително и на отделна негова структура:

– Разходи по защита на Застрахования;

– Експертни и свидетелски разходи и такива,направени за ограничаване на вредите

 

Застраховка “Гражданска отговорност при ползване на огнестрелно оръжие”

Предмет на застраховане е отговорността от настъпване на имуществени и неимуществени вреди, в резултат на използване на оръжие от Застрахования или негови служители, във връзка с дейности, разрешени от Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

 

Застраховка Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на оръжие се предлага на:

– Юридически лица и Еднолични търговци, осъществяващи охранителна дейност с ползване на огнестрелно оръжие

– Служители на юридически лица, които използват оръжие за охрана

– Физически лица, които използват оръжие за самоотбрана

– Други организации и лица, притежаващи и /или използващи огнестрелно оръжие за ловни и спортни цели

 

Застраховка Професионални отговорности

– Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството

– Професионална отговорност за медицински лица

– Професионална отговорност за адвокати

– Професионална отговорност за нотариуси

– Професионална отговорност за експерт счетоводители и одитори

– Професионална отговорност за туроператори

– Професионална отговорност за хотелиери и ресторантиори

– Професионална отговорност – дейности по сертифициране, лицензиране и контрол

– Професионална отговорност за частни съдебни изпълнители

 

Други отговорности

– Отговорност на изделието

– Отговорност на превозвача

– Гражданска отговорност на работодателя

– Гражданска отговорност към трети лица

– Строително монтажни работи

 

Екипът на Aкса брокер е на разположение за пояснения и повече въпроси office@aksa.bg

Ние работим с
Контакти
  • тел.: 0800 20 122
  • София, ул.Лъчезар Станчев 5
    Софарма Бизнес Тауърс, ет.2, офис 118
  • office@aksa.bg

View Larger Map