Злополуки

Доброволната застраховка Злополука може да бъде както индивидуална, така и групова.Обикновено е предназначена за лица от 16 до 69 години, които не са освидетелствани от ТЕЛК с трайна загуба на работоспособност над 50%.

 

Покрити рискове по тази застховкараховка са смърт, трайна и временна загуба наработоспособност и медицински разноски вследствие трудова и битова злополука. Предлагат се различни варианти, както по отношение на покритите рискове, така и на размера на застрахователно покритие. При настъпване на застрахователно събитие в рамките на покрития риск компанията изплаща на застрахования или на посочено от него ползващо лице договорената в полицата застрахователна сума и/или обезщетение.

 

Злополука на местата

Застраховат се всички лица в превозното средство, вкл. мястото на водача с бройобявен в регистрационното свидетелство на автомобила. Покрити рискове са смърт от злополука, трайна и/или временна загуба на трудоспособност; медицински разноски от злополука.

 

Трудова злополука

Условията на тази застраховка са съобразени с Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “Трудова злополука”. Застраховат се лицата (работници и/или служители), които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. Застрахователната сума не може да бъде по-малка от 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител, изчислена на база възнаграждението му за 12-те месеца, предхождащи момента на сключване на застраховката.

 

Злополука на посетители и гости на хотели

Застраховката “Гости на хотела” се сключва в зависимост от това дали хотелът се ползва целогодишно, или е сезонно обитаван и през кои месеци е запълнен най-много, като за база служи годишната премия. Застраховката покрива злополука на посетителите на територията на хотелския комплекс . Покрити рискове:

 

– смърт и трайна загуба на трудоспособност вследствие злополука

– медицински разноски вследствие злополука

– медицинско транспортиране и репатриране вследствие злополука

– кражба или загуба на багаж

– обща гражданска отговорност

 

Индивидулана злополука

Основни рискове:

 

– Смърт от злополука;

– Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука;

– Допълнителни рискове:

Смърт от професионално заболяване; Трайна загуба на работоспособност вследствие професионално заболяване; Временна загуба на работоспособност вследствие злополука; Временна загуба на работоспособност вследствие общо или професионално заболяване; Медицински разходи вследствие злополука; Медицински разходи вследствие общо или професионално заболяване; Разходи за медицинско транспортиране вследствие злополука; Разходи за транспортиране на тленни останки и/или погребение вследствие злополука; Разходи за спасяване вследствие злополука.

 

Застраховка Злополука на учащи и персонал

Застраховката е подходяща за деца в детски ясли и градини, ученици в начални и средни училища, студенти във висши учебни заведения, както и за административния, преподавателския и помощния персонал, работещ в тях. Застраховката може да се сключва индивидуално и групово.

 

Злополука за спортисти

Застраховката „Злополука на спортисти” е доброволна. Застраховат се български и чуждестранни спортисти, активно занимаващи се със спорт на аматьорски или професионални начала, както и треньори и спортни съдии. Застраховката се сключва за всяко лице на възраст от 16 до 69 години, което се занимава активно със спорт. Застраховката може да бъде индивидуална или групова (за отбори, дружества, клубове).Застраховката покрива събития (злополуки), настъпили на територията на спортни зали, стадиони и спортни съоръжения при провеждане на тренировки и състезания.

 

Екипът на Aкса брокер е на разположение за пояснения и повече въпроси office@aksa.bg

Ние работим с
Контакти
  • тел.: 0800 20 122
  • София, ул.Лъчезар Станчев 5
    Софарма Бизнес Тауърс, ет.2, офис 118
  • office@aksa.bg

View Larger Map